XPay PC

Là ứng dụng phần mền client, được cài trực tiếp trên máy khách hang ( Địa lý), thong qua mạng internet, với giao diện rất trực quan, dễ hiểu, dễ sử dụng …

XPay