Điều kiện để làm đại lý

Tất cả các tổ chức, cá nhân trên toàn cầu, có địa chỉ giao dịch cụ thể cũng như lý lịch rõ ràng, có thể đăng ký làm đại lý của XPAY.

XPay